Vedtægter for nrsf.dk

§1
Foreningens navn er Nørup Randbøl Sportsfiskerforening.

§2
Foreningens formål er at ophjælpe fiskebestanden i Vejle Å, og at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri. Foreningen kan være tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, og bestemmelserne i §.4. I Forbundets love, om loyalitet og godt forhold til forbundets øvrige medlemmer.

§3
Bestyrelsen kan optage medlemmer, der er bosiddende i Nørup, Randbøl og Bredsten sogne. Og der kan værre 10 fjernere boende medlemmer, såfremt de er godkendt af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis denne tilsidesætter vedtægterne. Et medlem der ekskluderes kan forlange eksklusionen behandlet på næstkommende generalforsamling og har adgang til at værre tilstede med taleret.

§4
Generalforsamlingen vælger formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisor suppleant, disse vælges for 3 år. Bestyrelsen konstituerer sig under formandens ledelse med næstformand og kasserer.

§5
Genrealforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

§6
Ordinær generalforsamling, som indvarsles 14. dage forud, og afholdes hvert år i november måned. Medlems møde i maj måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordnen, skal skriftligt anmeldes til formanden senest 8dage før generalforsamlingen. Alle forslag kan vedtages med simpel stemmeflerhed af de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis 10 medlemmer forlanger det. Formanden fører forhandlings protokol.

§7
Års kontingent, indtegnings gebyrer og pris på gæstekort fastsættes på den ordinære generalforsamling hvert år, og skal værre betalt til kassereren inden den 15. februar. En måneds restance trods kassererens behørige opkrævning berettiger bestyrelsen til at foretage ekskludering af pågældende restant. Nye medlemmer betaler årskontingent og indtegnings gebyr.

§8
De aktive medlemmer har ret til at tage et barn under 16 år med ud at fiske.

§9
Regnskabet fremlægges ved den ordinære generalforsamling i revideret stand.

§10
Erhvervsfiskeri må ikke drives.

§11
Medlemmerne skal optræde, hensynsfuldt på fangst pladserne og udvise forsigtighed, når der færdes heste og kreaturer i nærheden. Hegn og tilsåede arealer må ikke beskadiges. Henkastning af affald må ikke finde sted.

§12
Bestyrelsen har ret til at bevilge udgifter for to bestyrelsesmedlemmers rejse til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre møder i foreningens tjeneste.

§13
Bestyrelsen kan hvis den finder det nødvendigt for fiskebestanden, indføre begrænsning i fiskeriet på et område.

§14
Fiskekort skal altid medbringes og forevises på forlangende.

§15
Udmeldelse skal ske senest den 30.november for at få virkning fra den 1. januar.

Således vedtaget på generalforsamlingen de 30.november 1985.
Bestyrelsen.


Tillæg til paragraf 3 i foreningens vedtægter:

Der dispenseres i en periode for optagelse af medlemmer uden for de i para.3 nævnte sogne.
Foreningen kan således optage medlemmer uden for de i paragraf 3 nævnte sogne som B-medlemmer. B-medlemmer har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling.
Denne dispensation fortsættes indtil der vedtages andet på foreningens generalforsamling.
Således besluttet på generalforsamlingen 18 nov.2012


Tillæg til paragraf 11. i foreningens vedtægter:

Såfremt et forenings medlem gentagende gange bryder imod foreningens retningslinjer eller vedtægter, så kan den samlede forenings bestyrelse ved simpelt flertal i bestyrelsen beslutte at ekskludere et forenings medlem.
Ekskluderede medlemmer kan kun optages igen, ved flertals beslutning på foreningens årlige generalforsamling.
Således besluttet på generalforsamlingen 18.nov.2023